Algemene voorwaarden

I. Algemene Voorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden hebben uitsluitend contractuele kracht tussen koper en verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, behalve als de verkoper op schriftelijke en uitdrukkelijke wijze bepaalde afwijkingen heeft aanvaard.

II. Definities

 • Aanvaarding: erkenning door de koper van de conforme uitvoering door de verkoper van zijn verplichtingen.
 • Aflevering: levering van de bestelling in conforme staat aan de koper door deverkoper.
 • Levering: materiële overhandiging van de bestelling aan de koper of zijngevolmachtigde.
 • Offertes en bestekken: zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de af te sluitenkoop.
 • Ze zijn vooral informatief.
  • De geldigheid van de offertes en bestekken is in de tijd beperkt tot een maximum van 15 dagen. Ze zijn onderworpen aan alle wisselvalligheden van een normale koop: evolutie van de arbeidskost, van de prijs van de grondstoffen, van buitenlandse valuta's, enz..., en eveneens van de naleving van de plaatsingsvoorwaarden door de koper: opstelling, plaatsing, betaling. Ze hebben dus geen enkele bindende waarde.
  • De prijzen die vermeld zijn in de offertes en bestekken zijn altijd nettoprijzen, zonder korting en zonder belastingen. Ze gelden voor werken die worden uitgevoerd tijdens normale werkuren.
  • Oplevering: aanvaarding door de koper van de werken, waarvan is erkend dat ze beantwoorden aan de overeenkomst en aan de regels van de kunst.

III. Opmaken van het contract

III.1 Bestellingen

Alle bestellingen moeten schriftelijk (brief, email, enz...) of via fax worden gedaan en worden pas uitgevoerd na uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de verkoper.

IV. Verplichtingen van de verkoper

IV.I Levering.

IV.I.I Aflevering - aanvaarding.

De bestelling moet worden geleverd aan de uitgang van de magazijnen of fabrieken van de verkoper. De levering houdt onmiddellijk de aanvaarding van de bestelling in.

IV.I.II Transport

Al het materiaal reist op risico van de koper, ongeacht de wijze en de voorwaarden van het transport.Het is de taak van de koper om in te staan voor de verzekering, de gebruikelijke controles bij aankomst uit te voeren en recht van verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder.De douane-, transport- en behandelingskosten zijn voor rekening van de koper. De verkoper garandeert in geen geval de transportmiddelen.Als de verkoper wagons, schepen of vrachtwagens moet zoeken, doet hij dit uitsluitend bij wijze van goede dienst voor de koper en zonder aansprakelijkheid, zelfs als het materiaal franco is verkocht.

IV.I.III Levering

De levering wordt gedaan door de verkoper op het adres dat bij de bestelling werd afgesproken. De koper neemt de modaliteiten voor een later transport voor zijn rekening, tot aan de eventuele plaatsing van de installatie.Als deze verplichting echter op uitdrukkelijke en contractuele wijze voor rekening van de ver- koper zou worden gebracht, moet de koper voldoen aan de in artikel IV vermelde verplichtingen.Het lossen en plaatsen van de zware of omvangrijke toestellen waarvoor speciale machines moeten worden gebruikt, zijn voor rekening van de koper.

Deze verrichtingen worden uitsluitend op zijn risico uitgevoerd.

IV.I.IV Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden ter informatie opgegeven. De verkoper zal nochtans alles tewerkstellen om deze te respecteren. Ze gaan pas in vanaf het ogenblik dat de koper zijn contractuele verplichtingen is nagekomen, vooral met betrekking tot het storten van het voorschot of de voorziene prijs.
Ze worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling opgeschort als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, als hij niet per kerende antwoordt op elk verzoek om inlichtingen of als hij de hem voorgelegde plannen niet binnen de overeengekomen termijn goedkeurt.

Elke wijziging van de door de koper gewenste bestelling tijdens de uitvoeringsperiode van de overeenkomst leidt tot de verlenging van de leveringstermijn.

IV.I.V Overschrijding van de termijnen

De overschrijding van de termijnen door de verkoper geeft geen recht op een vergoeding.

IV.II Uitvoering van de werken

De koper duidt de precieze plaatsing van de installaties aan de verkoper aan.Hij verbindt zich ertoe in te staan voor een makkelijke toegang en alles in het werk te stellen om de uitvoering van het contract door de verkoper mogelijk te maken in normale omstandigheden, en met name, bij wijze van voorbeeld en op niet- beperkende wijze, door het ter beschikking stellen, op zijn kosten, van een geschikt lokaal met levering van drijfkracht, water, elektriciteit, verlichting, stopcontacten, afgesloten lokalen, voor opslag, enz.Als de verkoper de machines en toestellen eventueel uit elkaar moet halen voor het transport, de behandeling of de plaatsing ervan, zijn deze kosten voor rekening van de koper. Wanneer het contract de montage voorziet, verbindt de koper zich ertoe de plaats die bestemd is voor de installatie te gelegener tijd klaar te maken.Hij verbindt zich er eveneens toe het montagepersoneel alle middelen te bezorgen die het nodig heeft om snel en zonder onderbreking te kunnen instaan voor de goede uitvoering van de werken, tot en met de inwerkingstelling van de installatie.

Behoudens andersluidende bepaling zijn volgende zaken voor rekening van de koper:

 • De toevoer van de drijfkracht, op behoorlijke wijze beschermd, voor de rechtstreekse aansluiting van de toestellen, panelen of bedieningskoffers. In geval van levering door de verkoper van toestellen die normaal worden aangesloten op een stopcontact, moet dit stopcontact op voorhand door de koper worden geplaatst, op minder dan een meter van de voorziene plaats, waar het rechtstreeks toegankelijk is.
 • Het ter beschikking stellen van de verkoper, in de onmiddellijke nabijheid, van een aardverbinding die beantwoordt aan de geldende reglementering.
 • De aansluiting, de doorstroming en de afvoer van het water, overeenkomstig de geldende wetgeving.
 • De aanpassing van de lokalen in geval van een moeilijke of abnormale plaatsing van de toestellen en materialen (bijv.: naar boven brengen langs buiten, door ramen, enz....).
 • De eventuele herstellingen die moeten worden uitgevoerd na de werken (bijv.: doorsteken van kabels, leidingen, kokers, enz.... in de vloeren, plafonds en muren).
 • Het eventuele huren van hijs- en onderhoudsmateriaal, stellingen of ladders, die de koper zelf zal bedienen.
 • De risico's die voortvloeien uit de bediening van deze toestellen of machines, ongeacht wie ze heeft bediend.
 • De levering van water, brandstof, elektrische stroom, die nodig zijn voor de montage en de tests.

Tijdens de werken moet de koper een met de sleutel afsluitbaar lokaal ter beschikking stellen van de verkoper, waarin de kleren en persoonlijke spullen van de monteurs kunnen worden gelegd, evenals het gereedschap en de materialen. Bij gebrek aan een dergelijk lokaal zal de koper aansprakelijk zijn voor verdwijningen, diefstallen en schade. De koper moet ook instaan voor een voldoende verlichting van de werf en alle doorgangsplaatsen.De koper is ten overstaan van derden, en vooral ten overstaan van de buren, volledig aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van de uitvoering van de werken, als de verkoper geen enkele fout ten laste kan worden gelegd.Hij neemt bovendien de verantwoordelijkheid op zich voor de overeenstemming van de installaties met de veiligheidsregels, rekening houdend met de eisen, de risico's en de wetgeving op de bescherming van de arbeiders.Als de werken worden onderbroken om een reden die losstaat van de wil van de verkoper, heeft deze laatste recht op een vergoeding die gelijkwaardig is met de prijs van de arbeidsuren die werden verloren ingevolge deze onderbreking per arbeider die op de werf tewerkgesteld is tegen het tarief dat geldig is op dat ogenblik, vermeerderd met de eventuele transport-, reis- of verplaatsingskosten.Bovendien zal de verkoper worden vrijgesteld van al zijn verplichtingen en zal de installatie worden beschouwd als zijnde afgewerkt en opgeleverd, als de onderbreking langer dan 8 dagen duurt.De verkoper neemt geen van de verplichtingen van de architect of de aannemer, zoals deze zijn voorzien in de artikels 1787, 1797 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, op zich. De verkoper behoudt zich het recht voor te weigeren de werken aan te vatten of voort te zetten, als de staat van het gebouw in kwestie niet toelaat dat het personeel, de machines en het materiaal beschut zijn. In dat geval zal de levertermijn worden verlengd met eenzelfde tijdsspanne, vermeerderd met de tijd die nodig is voor het opnieuw opstarten van de werf. Alle bijkomende kosten, zoals: opslag, goederenbehandeling, verzekering, onderhoud, transport, enz... die voortvloeien uit deze achterstand, zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

IV.II.I Testen.

IV.II.II Oplevering

De inwerkingstelling van de installatie geldt als definitieve oplevering ervan.

V. Verplichtingen van de koper

V.I Voorschot.

Elke bestelling impliceert de storting van een voorschot van 30% van de bestelling, waarbij het saldo ten laatste wordt betaald bij de levering of de oplevering of bij vervaldag factuur.

V.II Ophaling.

De koper is verplicht zijn bestelling op te halen binnen de afgesproken termijnen.
Als hij zulks niet heeft gedaan 8 dagen na een bij aangetekend schrijven verstuurde ingebrekestelling, heeft de verkoper het recht om, zonder enige vergoeding, schadeloosstelling of compensatie van zijnentwege, naar keuze:

 • Ofwel de bestelling op te zeggen, zelfs alleen voor de nog niet opgehaalde hoeveelheden
 • Ofwel deze hoeveelheden te verkopen tegen de voorwaarden voor onmiddellijke levering (dit wordt uitsluitend beoordeeld door de verkoper) of ze mee te geven als oud ijzer, waarbij het eventuele verschil tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van de bestelling voor rekening is van de koper en aan de verkoper moet worden betaald bij ontvangst van de afrekening, die na voltooiing van de verkoop wordt opgestuurd. In al deze gevallen zijn de in artikel X.2. vermelde sancties van toepassing.
  • Als de levering vertraging oploopt door de schuld van de koper of om een andere reden die losstaat van de verkoper, wordt het materiaal door de verkoper opgeslagen en behandeld op kosten en risico van de koper.

V.III Herziening van de prijzen.

De prijzen worden berekend op basis van de huidige marktsituatie en er wordt dan ook rekening gehouden met de kosten van de grondstoffen, buitenlandse valuta's, rechten, taksen en andere lasten, evenals met het bedrag van de arbeidskrachten en de bijbehorende lasten. Elke verhoging van één van deze parameters machtigt de verkoper van rechtswege om zijn prijzen op proportionele wijze aan te passen op de dag van de levering, en dit ten laste van de koper en op grond van artikel 57 van de wet van 30.3.1976.Deze objectieve aanpassing verleent de koper niet het recht om de overeenkomst te verbreken. De eigendom van de geleverde goederen en installatie wordt door de koper pas verworven en aan hem overgedragen, na de volledige betaling van de sommen die verschuldigd zijn op grond van de aankoop, behalve als de oorspronkelijke prijs met meer dan 30% wordt overschreden.

V.IV Betaling - Interesten.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper. Eventuele schikkingen via wissels vormen geen afwijking van dit principe. Deze bepaling is verplicht voor elk geval of elke interveniënt.De facturen leveren van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand vanaf de vervaldag.De vervallen interesten van de sommen die sinds een jaar verschuldigd zijn, leveren zelf rente op.

V.V Niet-betaling.

Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal het totaal van de verschuldigde sommen automatisch en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een conventionele, forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 250 €. De koper kan geen klachten inroepen als voorwendsel om de betaling van de facturen op te schorten, te verminderen of uit te stellen. Wanneer de koper niet betaalt of de betalingsvoorwaarden niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de leveringen en de uitvoering van alle andere contracten die van kracht zijn tussen de partijen, op te schorten. De verkoper zal bovendien het recht hebben om, indien nodig, alle gedane bestellingen te factureren en alle verschuldigde sommen worden automatisch en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

VI. Aansprakelijkheid - waarborg-klachten

VI.I Factuur.

Klachten inzake de facturen zijn uitsluitend ontvankelijk als ze schriftelijk worden gedaan en binnen een termijn van 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur.

VI.II Waarborg voor verborgen gebreken.

VI.II.I Klachten

Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivatie van de klacht vermelden.

VI.II.II Waarborg

De verkoper staat in voor de waarborg van zijn installaties en leveringen, overeenkomstig de bepalingen van het waarborgcertificaat waarvan de koper de bepalingen aanvaardt en erkent een exemplaar te hebben ontvangen. Het geleverde materiaal wordt gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden, ingaand vanaf de levering. De installatie wordt gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden, ingaand vanaf de oplevering.Als de montage van de installatie of de inwerkingstelling ervan wordt uitgesteld om redenen waaraan de verkoper geen schuld heeft, blijft de startdatum van de waarborg de datum van de oplevering.

VI.III De waarborg is niet van toepassing:

Op gebreken, preventief onderhoud, storingen of schade die rechtstreeks voortvloeit uit of zich voordoet binnen het kader van één van de hieronder opgesomde uitsluitingsgevallen, die bij wijze van voorbeeld en op niet-beperkende wijze worden gegeven:

 • Elke nalatigheid door de koper: foutieve aansluiting, foutieve bediening, gebruik van materialen/ uitrustingen die niet beantwoorden aan de technische specificaties, aan de handleiding of, meer in het algemeen, gebrekkig of ondeskundig gebruik;
 • Elke interventie, afstelling, herstelling of verrichting die kan worden gelijkgesteld met onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op het materiaal of de uitrustingen door een persoon die niet behoort tot de diensten van de verkoper;
 • Elke toevoeging, elk gebruik van de technische installatie of van een aanvullende of bijkomende voorziening van de materialen/uitrustingen dat niet beantwoordt aan de technische specificaties of waarvoor geen schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de verkoper werd verkregen;
 • Elke gevolg van brand, waterschade, ongevallen, kwaadwilligheid, onweer of meteorologische gebeurtenis;
 • Elke daad van vandalisme;
 • Het defect, zelfs als het tijdelijk is, van de fysieke omgeving van de (elektrische) installaties en vooral het feit dat ze niet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften van de leverancier of de verkoper. Het materiaal dat moet worden vervangen op grond van de waarborg moet in zijn oorspronkelijke staat aan de verkoper worden bezorgd. Het niet naleven van deze verplichting geeft aanleiding tot de facturatie van de ter vervanging geleverde elementen.

VI.IV Voorwaarden van de waarborg

Hij kan in geen geval aansprakelijk zijn voor schade waarvan de oorzaak en de omvang niet konden worden voorzien bij de afsluiting van het contract. De verkoper is gemachtigd om elke interventie tijdens de waarborgperiode te weigeren, als de koper niet al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Alle interventies van de verkoper zijn middelverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. De koper wordt geacht over alle noodzakelijke technische kennis te beschikken om het goede verloop van de verrichtingen te controleren en te beoordelen of het materiaal en de insta llaties beantwoorden aan de behoeften van zijn bedrijf. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de diensten niet beantwoorden aan deze behoeften.

VII. Risico's - Eigendom

VII.I Overdracht van de risico's.

Alle risico's met betrekking tot de bestelling gaan automatisch volledig over op de koper vanaf de levering of de opslag in de lokalen van de koper.

VII.II Eigendomsoverdracht.

In uitdrukkelijke afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, is de eigendom van de geleverde goederen en installaties pas verworven door en overgedragen aan de koper na de volledige betaling van de sommen die verschuldigd zijn op grond van de koop

VIII. Verzekeringsdekking voor risico's van diefstal, brand en ongevallen

 • De koper verklaart de gebouwen waarin de verkoper en zijn personeel hun prestaties moeten verrichten, evenals de inhoud ervan, te hebben laten verzekeren tegen alle risico's van diefstal, brand en alle soorten ongevallen.
 • Deze verzekering is absoluut noodzakelijk en moet voldoende zijn om de verkoper volledig schadeloos te stellen voor de eventuele schade die hij lijdt bij een schadegeval.
 • De koper stelt de verkoper vrij van elke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe geen verhaal uit te oefenen tegen de verkoper om welke reden ook. Hij verbindt zich ertoe om diezelfde verbintenis vanwege zijn verzekeraars ten overstaan van de verkoper te laten opnemen in zijn verzekeringscontracten.
 • In uitdrukkelijke afwijking van de bepalingen van artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek, is het risico van de zaak uitsluitend voor rekening van de koper. Als de zaak op welke manier ook teniet gaat of verdwijnt vóór de aanvaarding, is het verlies hiervan voor rekening van de koper, zowel inzake materiaal als inzake arbeid.

IX. Industriële eigendom - auteursrecht

IX.I Plannen en documenten.

De technische gegevens, gewichten, afmetingen, inhouden, rendementen, prijzen en andere vermeldingen in de catalogi, folders, omzendbrieven, reclame-advertenties, afdrukken en prijslijsten van de verkoper of zijn leveranciers, geven slechts ruwe schattingen die hem op geen enkele wijze verbinden, tenzij het contract er uitdrukkelijk naar verwijst; deze vermeldingen moeten wijken voor de vermeldingen in de bestekken.

IX.II Industriële en intellectuele eigendom.

Alle documentatie die aan de koper wordt meegedeeld, zoals de plannen, bestekken, afdrukken, dossiers, enz. blijven de exclusieve eigendom van de verkoper, zelfs als de koper de kosten ervan volledig of gedeeltelijk heeft betaald. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper mag deze documentatie niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, op welke wijze ook, noch volledig noch gedeeltelijk, en mag ze niet worden overgemaakt of mee- gedeeld aan derden, ongeacht wie, ook niet na de volledige uitvoering van de overeenkomst.

X. Overmacht - ontbinding - onvoorzienbaarheid

X.I Overmacht.

Omstandigheden zoals staking, brand, machinebreuk, achterstand van leveranciers, interne-organisatieproblemen in het bedrijf, overheidsreglementeringen, gedwongen sluiting van de fabrieken, lock-out, oproer, onvoldoende brandstoffen of grondstoffen, langdurige transport onderbreking, evenals alles wat de productie of het verkeer van de goederen verhindert of belemmert, kunnen bij wijze van voorbeeld en op niet- beperkende wijze worden beschouwd als hypotheses van overmacht, wanneer ze de levering vertragen of bemoeilijken.

De verkoper moet noch de onvoorzienbaarheid, noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract aantonen.
De verkoper moet de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van het voorvallen van de storende gebeurtenis.
In dat geval kan elk van de partijen het contract opschorten, als de uitvoering ervan nog nuttig kan zijn, of als dit niet het geval is, ontbinden zonder schadeloosstelling.

Het contract zal in ieder geval worden opgeschort en niet ontbonden als de levering een achterstand heeft van minder dan 6 maanden.

X.II Uitdrukkelijk ontbindend beding

De verkoper behoudt zich het recht voor het contract zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en/of elk bedrag dat nog verschuldigd is door de koper onmiddellijk op te eisen en/of de teruggave te eisen van de geleverde maar nog niet betaalde goederen, die zijn eigendom zijn, dit alles onverminderd zijn recht op een schadeloosstelling van de kosten, met name overeenkomstig artikel V.5. in de volgende gevallen:

 • Wanneer de koper failliet wordt verklaard, in vereffening is, een gerechtelijk akkoord aanvraagt of wanneer beslag werd gelegd op al zijn goederen of een gedeelte ervan;
 • Wanneer de koper overlijdt of onder voogdij wordt geplaatst;
 • Wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, een factuur of een gedeelte ervan niet betaalt, ondanks een bij aangetekend schrijven verstuurde kennisgeving die gedurende 5 dagen zonder gevolg is gebleven;
 • Wanneer de koper zijn activiteiten of een groot gedeelte ervan stopzet of overdraagt;
 • In geval van ontbinding (of beëindiging zoals met name bedoeld is in artikel V.2) ten nadele van de koper, zal voor elk contract, bovenop de normaal verschuldigde sommen in het kader van de uitvoering van het contract, en met name het in artikel V.1. bedoelde voorschot (zelfs als het niet werd gevorderd), een niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 35 % van het bedrag van het ontbonden of beëindigde contract;
 • Bovendien worden de reeds door de koper gestorte sommen definitief eigendom van de verkoper bij wijze van schadevergoeding, en dit onverminderd de sommen die verschuldigd zijn voor reeds gedane leveringen.

X.III Onvoorzienbaarheid

Wanneer er zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen die niet kunnen worden toegeschreven aan één van de medecontractanten en die leiden tot een belangrijke wijziging van een essentiële verplichting van het contract, heeft de medecontractant die het slachtoffer is van deze wijziging het recht een aanpassing van zijn verplichtingen te vragen, overeenkomstig de besparing van het contract en dit behoudens uitdrukkelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden.

XI. Diversen

XI.I Van toepassing zijnde wet

Alle verkopen, ook internationale, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door de rechtbank van Leuven.

XI.II Geschillen

Bij gebruikelijke geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd. Elke betwisting inzake de interpretatie van onderhavig contract, de technische toepassing ervan en kwesties van aansprakelijkheid worden door arbitrage beslist,overeenkomstig artikel 1676 s.q. van het Gerechtelijk Wetboek.
De aangeduide scheidsrechter of scheidsrechters zullen een uitspraak doen als bemiddelaars, vrijgesteld van alle procedurevormen zonder enig verhaal, waarbij elke partij zich ertoe verbindt de beslissing uit te voeren zonder ze te betwisten.

In alle andere gevallen, en met name voor vorderingen tot betaling van de aan de verkoper verschuldigde sommen, wordt de bevoegdheid uitdrukkelijk toegekend aan de bevoegde rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper.
De verkoper behoudt zich echter het recht voor de koper eventueel te dagvaarden voor de rechtbanken van zijn vestigingsplaats of woonplaats.
In geval van een expertise zal een beroep worden gedaan op een expert die aan de rechtbank wordt voorgesteld door de Koninklijke Belgische Unie van Koude en Airconditioning, op grond van zijn technische deskundigheid.

XI.III Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van de voorwaarden.

XI.IV Herroeping

De opdrachtgever is er zich van bewust dat de goederen vermeld op zijn bestelling geen stock producten zijn en deze speciaal voor de opdrachtgever besteld moeten worden, de opdrachtgever geeft Comfortair bvba de opdracht om deze producten te bestellen waardoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?